Pedigree of Y'Kenshin Sakuraban
Y'Kenshin SakurabanHisashi Go ShiraiFuuetsu Go ShiraiKouki Go Shirai
Tamahime Go Shirai
Hazuki Go ShiraiAwa Unjou Go Kisarazu Nomura
Sara Go Shirai
N'Waka SakurabanM'Lux Tokimitsu No HimitsuGenji De La Vallee Des Samourais
Sachi Hime Go Dell'Antico Oriente
Miki Go Dell'Antico OrienteGinji Go Shirai
Ruri Go Shirai
This pedigree was generated by